программа для пчеловодства методы пчеловодства медоносные базы

Поиск

Опрос

Новый дизайн сайта

Нравится
Не нравится
Зачем это?

скачать dle

Реклама

http://химзаказ.рф/ где можно купить спирт.
· authorized representative to supply centrifuge to Russia

КнопкиСтатьи » Зима (временный физиологический покой)Значення умов зимівлі для неблагополучних бджолосімей

Значення умов зимівлі для неблагополучних бджолосімей
Щоб знайти оптимальні умови зимівлі бджіл, тобто такі, які відповідали біологічним особливостям їх орга­нізму і водночас були економічно ефективними, прова­дили різні дослідження.

Спостерігали зимівлю при несприятливих умовах, та­ких як відсутність у сім'ях маток, наявність у вуликах меду з домішкою паді чи при хворобі бджіл на нозема­тоз. Все це дало в деякій мірі можливість вловити якісь моменти їх стану, по яких можна зробити певні виснов­ки. Так, у одному з дослідів з'ясовувалося, скільки кор­му витрачають бджоли при зимівлі надворі в різних температурних умовах; проведено спостереження і за сім'ями, у яких були матки і в яких не було їх, щоб з'ясувати вплив безматковості на результат зимівлі. Ви­явилося, що ці сім'ї по своїй силі, кількості корму та рамок у гнізді й по інших показниках були ідентичні. Протягом зимівлі в один і той же час через кожні п'ять днів сім'ї зважували. В результаті з моменту поставлен­ня досліду з 1 грудня і до кінця досліду — 20 березня, тобто за 110 днів, в умовах зими Харківської області витрата корму на сім'ю без матки була 4 кг 900 г, а з маткою — 3 кг 250 г. Таким чином, сім'я без матки ви­трачала корму більше, ніж з маткою, на 1 кг 650 г, або на 150,7%. Тут середньодобова витрата корму дорівнює на бджолосім'ю з маткою 29,5 г, а без матки — 44,5 г.

За час зимівлі витрата корму в безматковій сім'ї була нерівномірна, зміна температури зовнішнього по­вітря позначилась на зміні ваги сім'ї. Причому пониже­на температура зовнішнього повітря більш сприятливо позначилась на витраті корму бджолами, ніж дещо вища (табл. 23).


Таблиця   23

Витрата корму безматкової сім'ї при різних температурах

З таблиці 23 видно, що коли витрату корму при низьких температурах взяти за 100%, то в умовах під­вищеної температури повітря ця витрата буде більша в сім'ї з маткою на 128—133%, а без матки — на 150— 176%.  Таким чином, підвищена температура тут вплину­ла на безматкову сім'ю менш сприятливо. Безматкова сім'я при зміні температури поводилась інакше, ніж з маткою. Так, з 15 по 25 січня (за 10 днів) при середній температурі зовнішнього повітря + 0,4° витрата корму в сім'ї без матки дорівнювала 60 г на добу, а в сім'ї з маткою — 20 г, або в 3 рази більше. При зниженні ж температури з 30 січня по 9 лютого сім'я без матки ви­трачала корму більше тільки в 2,3 раза. В іншому випадку з 30 грудня по 30 січня при середньомісячній температурі — 4,0° витрата корму в сім'ї з маткою була 30 г, а без матки —61,6 г, або в 2 рази більше, а при ще зниженій температурі з 30 січня по 29 лютого — в 1,5 раза.

Безматкова сім'я при знижених температурах була значно спокійніша, ніж при підвищених. Така поведінка бджіл не пов'язана із зміною температури навколиш­нього повітря, а тісно пов'язана з біологією бджолиного клуба взимку. Відомо, що підвищення зовнішньої тем­ператури призводить до деякого розрихлення клуба бджіл, а це в свою чергу підвищує виробництво тепла та обмін речовин, отже веде до більшої витрати корму.

З цього виходить, що бджолині сім'ї, які зимують без матки, витрачають корму більше, ніж з маткою. Крім цього, безматкові сім'ї при зниженні температури менше витрачають корму, а при переході із зниженої на підвищену температуру на витрату корму реагують більше, ніж нормальні сім'ї. Отже такі сім'ї,  хоч і можуть бла­гополучно перезимувати, але щодо кількості витрачено­го корму зимівля їх нерентабельна. Таким чином, і для безматкової сім'ї зимівля при трохи зниженій темпера­турі надворі більш сприятлива, ніж у зимівнику.

Про те, що зимівля бджіл надворі більш сприятлива для неблагополучних сімей, свідчать й інші приклади. Так, спостереження (В. І. Полтев, 1956) за хворими на нозематоз сім'ями, які зимували надворі, дозволили при­йти до висновку, що знижена температура гальмує по­ширення хвороби. Це, мабуть, пояснюється тим, що в нормальних умовах зимівлі бджоли менше витрачали корму, а нормальна волога повітря сприяє регулюванню нагромадження задньої кишки бджоли.

Проведені спостереження щодо впливу вологи повітря і нагромадження задньої кишки бджоли в кінці зимівлі переконливо свідчать, що послабленню напруги задньої кишки в цей час зимівлі сприяє сухе повітря. Наприкін­ці зимівлі вологість повітря в зимівнику буває настільки велика, що, як кажуть, «протипоказана» для бджіл, хво­рих на нозематоз.

Часто йдуть у зимівлю й такі сім'ї, в яких запас меду має домішку паді, і вони, крім того, ще й неблагополуч­ні щодо захворювання на нозематоз. У таких випадках при зимівлі у зимівнику, особливо коли в ньому висока вологість повітря, неминуча загибель, якщо не всієї сім'ї, то великої її частини. В цих умовах хвороба знач­но поширюється, що веде до виснаження бджіл. Такі бджоли навесні дають великий відхід, знесилюючи цим сім'ю. Сім'ї неблагополучні щодо нозематозу, які мають у меду домішки паді, перезимовують надворі значно краще, ніж такі сім'ї в зимівнику.

В певній мірі впливають на хід зимівлі й такі зовніш­ні умови, як ступінь вологості повітря у вулику та в атмосфері, сторонній шум, запах, світло.

 

Вологість повітря.

 В процесі дихання бджоли разом з вуглекислотою виділяють через трахейну систему ба­гато водяної пари. Кожна середня по силі сім'я протягом  зими  виділяє  у вигляді пари більш як 5 кг води.

Повітря, виділене бджолами, насичене парами, тепліше, а тому й легше повітря, що оточує. Воно піднімається вгору і звітрюється через вентиляційний отвір. У теплих приміщеннях, наприклад в зимівниках, водяні пари частково конденсуються у вулику і частково виходять з нього. Звичайно вважається, що для сім'ї під час зимів­лі досить води, яка нагромаджується у вулику за раху­нок конденсації пари. У нагромадженні водяної пари у вулику велике значення має температура, наявність вен­тиляційних отворів та їх розміщення. При підвищеній температурі в зимівнику і при наявності верхніх венти­ляційних отворів у вулику багато водяної пари виходить з вулика. Внаслідок цього бджолам не вистачає води, і вони відчувають спрагу. Особливо це спостерігається в сильних сім'ях, у яких рано з'явився розплід. Таке явище дуже нервує бджіл, вони виходять з вуликів і кі­нець кінцем гинуть. При зниженій температурі водяна пара у великій кількості осідає у вулику, бджоли задо­вольняються цією водою і не відчувають спраги. Та практика показала, що повітря у вулику нерідко буває перенасичене вологою, в результаті чого кінці стільни­ків пліснявіють, а стінки і особливо кутки вулика ста­ють вогкими. Це буває тоді, коли через низьку зовнішню температуру і недостатню вентиляцію пара не затримує­ться, а осідає на стінках вулика і на не вкриті бджола­ми стільники. Таке надмірне нагромадження вологи у вулику під час зимівлі призводить до явно негативних наслідків.

Від надмірності вологи у вулику мед, особливо не вкритий бджолами вбирає воду, розріджується, внаслі­док чого створюються умови для його бродіння. Такий мед за6езпечує переповнення кишечника бджіл калом, у них з'являється пронос, який призводить до великих втрат бджіл або до повної загибелі сім'ї.

Отже, водяна пара у вулику має істотне значення в зимівлі бджіл. Нагромадження їх у вулику піддається регулюванню, і це слід робити, пов'язуючи із станом нав­колишньої температури.

Чим нижча температура середовища, тим нижча від­носна вологість повітря. Такий стан при зимівлі бджіл надворі позитивно впливає на водний баланс їх орга­нізму. При підвищеній вологості тіла у бджіл швидше заповнюється задня кишка за рахунок розрідження її вмісту.

Робочій бджолі при сприятливій температурі і воло­гості повітря властиве зворотне вбирання води із задньої кишки. Це підтвердила робота по нагромадженню калу, проведена зразу ж після виставляння бджіл із зимівника на точок, а потім ще через чотири дні. Бджоли за цей час ще не облітались, бо несподівано настали холоди. Перед виставленням бджіл у зимівнику відносна воло­гість повітря була 80—85%, а атмосферного — тільки 40—45%.

Щоб з'ясувати вплив відносної вологості середовища на водність калу, взяли для першого аналізу 300 бджіл— по 100 з кожного вулика. Від препарованих кишечників відокремили задню кишку і зважили бджіл. Після зва­жування її висушували у сушильній шафі при темпера­турі 40°. Так була визначена волога калу задньої кишки. Внаслідок  цього  виявилось,  що  коли  при  першому аналізі в середньому від 300 бджіл вага калового на­вантаження  в   однієї   бджоли  дорівнювала  32,4   мг,  а сухої речовини — 0,0254 мг, то при другому  (через чо­тири дні) —від 114 бджіл — 28,89 мг, тобто на 3,51 мг, або на 12,11%, менше і сухої речовини — 0,0289 мг, тоб­то на 35 мг, або на 13,78%, більше.                                 Така зміна водності калу за порівняно короткий строк  у зв'язку із зміною відносної вологи навколишнього по­ вітря свідчить,  що в тілі  бджоли за  відповідних умов   відбувається  процес  вбирання  води   із   задньої   кишки   і вихід з тіла, (через трахейну систему) у вигляді пари     3 цього можна зробити висновок, що коливання від­носної вологи навколишнього повітря є сприятливим для зимівлі бджіл фактором. При підвищенні відносної во­логи навколишнього повітря до 80—85%  (як це рекомен­дується) бджолі важче регулювати водний баланс свого тіла. Для гідрорегулювання бджолам час від часу необ­хідна знижена вологість повітря. При низькій вологості його підвищується вологоємкість. Чим  більша остання, тим інтенсивніше видалення води з вмісту задньої киш­ки. Про достовірність цього свідчать дані, одержані  в результаті   спостережень   за   тривалістю   життя   бджіл, які утримуються в різних умовах вологості повітря. Під­вищена відносна вологість останнього (80%)  виявилась менш  сприятливою для  життя   бджіл    взимку.    Більш сприятливо впливає на зимівлю знижена вологість, при якій   бджоли   довше   живуть.   В   досліді   А.   Вудрова (1935 р.)   були  одержані  такі дані  по  відносній воло­гості: при 25,5% бджоли прожили 35,2 дня, а окремі до 72 днів; 50,9% — 30,9, а окремі 60; 73,5% — 24,5, а окре­мі  46; 93,1%   бджіл  прожило  8,4,  а  окремі—16 днів.

Ці роботи свідчать, що для зимівлі бджіл оптималь­на умова відносної вологи повітря в приміщеннях не 80—85%, а в середньому — 60% (з періодичними коли­ваннями в бік зменшення). 

А. Бюдель (1952), спостерігаючи за вологістю гнізда, прийшов до висновку, що в гнізді при наявності роз­плоду відносна вологість повітря коливається в межах 40—45% і зниження її до .17—25% нешкідливе для бджіл.

В умовах же зимівлі бджіл надворі при знижених температурах вологість повітря в гнізді нормалізується. Тому тільки цим можна (в поєднанні з комплек­сом умов) пояснити менше калоутворення у бджіл взимку.

 

 

Сторонній шум.

Деякі пасічники вважають, що необ­хідно як можна рідше відвідувати зимівник, щоб не турбувати бджіл. Сторонній шум, який час від часу ство­рюється, не завжди однаково виявляє шкідливу дію на бджіл під час зимівлі. Внаслідок такого шуму бджоли виходять із стану спокою, починають діяльність і витра­чають непродуктивно багато корму, переповнюють ки­шечник і т. ін. Як бджоли збуджуються, можна встано­вити на слух.

Ми провели спостереження за бджолами, які зиму­вали надворі, щоб встановити, як вони реагують на різ­ні види шуму (рух автомашини, робота в майстерні то­що). Для цього використали предмети, які при ударі да­ють сильні звуки, стріляли з гвинтівки, стукали по землі важким предметом тощо. Все це робили на різній від­стані від вулика. За допомогою гумової трубки, встав­леної крізь льоток ближче до клуба бджіл, прослухову­вали його. Внаслідок такого спостереження встановили, що бджоли були більш чутливі до ударів молота по мерзлій землі на віддалі від вулика до 10 м й більше. Отже, клуб бджіл взимку реагує більше на ті постійні шуми, які відчуває крізь предмет — вулик, і менше — крізь повітря. Відомо, що бджоли дають різні звуки, але їх не можна вважати звуками. Наприклад, бджола, яка нападає на ворога, дає звуки інакше, ніж та, шо прилетіла з взятком. Своєрідне гудіння чути тоді, коли підсаджують матку.

 

Бджоли можуть пристосуватися до постійних шумів. Тоді вони не хвилюються дуже і перезимовують благо­получно.

 

Сторонній запах.

Найважливішу роль у житті бджоли відіграє нюх, органи якого розміщені у неї на вусиках. Поруч з органами нюху знаходяться органи чуття. Таке близьке розміщення цих органів (нюху і чуття) створю­ють специфічні особливості, які сприяють пізнанню но­вого предмета.

У бджіл добре розвинутий нюх. Завдяки цьому вони знаходять корм і розпізнають своїх ворогів. Бджоли по запаху добре розрізняють шкідливі для них речовини і при наявності їх починають хвилюватися. Коли помі­стити бджолину сім'ю у приміщення, де є несприятливі для бджіл запахи, то зимівля проходитиме погано. 

Зимівля бджіл проходить погано і тоді, коли поблизу є силосна яма, громадська вбиральня, нафтобаза, гноє­сховище. Від запаху загниваючого силосу спокій у бджіл порушується, вони хвилюються, гудуть і, незважаючи на низьку температуру навколишнього повітря, виходять з вулика й гинуть. Це слід враховувати особливо тоді, коли бджоли зимують надворі, в місцях, не захищених від сторонніх запахів.

 

Світло.

 Відомо, що світло, яке проходить у гніздо крізь отвір льотка не шкодить бджолам, які зимують надворі. У зимівнику денне світло є збудником, і чим вища температура, тим інтенсивніша діяльність бджіл. Так, на сім'ї бджіл, що зимують у зимівнику при темпе­ратурі + 4—6°, денне світло діє негативно. Бджоли при денному світлі або яскравому електричному освітленій підвищують свою діяльність: більше дають шуму, вихо­дять крізь льоток. Якщо довго освітлювати вулик, бджо­ли хвилюються ще більше, починають рухатися, вихо­дять з вулика і багато їх гине.

138. «Вплив низьких температур взимку на житттєдіяльність бджіл», П.В. Малашенко, Держсильгоспвидав УРСР, Київ,1963.

Обсудить на форуме>>

<<назад

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  • Опубликовал together, 4-12-2012, 20:42
  • Просмотров: 6258