link spy phone untuk blackberry tips on catching a cheating spouse sms spy useing bluetooth app iphone monitoring app
Изменить размер шрифта


Новая темаОтветить Страница 1 из 1   [ Сообщений: 5 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Апиславия. Резолюция XVII Конгресса Апиславии
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008, 23:28 
фанат
фанат
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 янв 2006, 11:14
Сообщения: 16467
Откуда: Kiev
Статья на украинском языке, перевод статьи в следующем сообщении.
Резолюція XVII Конгресу Апіславії
Делегати організацій членів Федерації бджолярських організацій АПІСЛАВІЇ, учасники XVII Конгресу АПІСЛАВІЇ, що відбувся 17-20 вересня в Києві, в Україні, на основі проведеного аналізу про сучасний стан бджільництва в організаціях членах АПІСЛАВІЇ прийняли резолюцію, з якою звертаються до своїх парламентів і урядів,
С вітове бджільництво має ряд проблемних питань, причина яких має як економічну, так і біологічну основу.
Низький рівень збуту меду в більшості країн викликаний складною економічною ситуацією. Важливою проблемою бджільництва є також профілактика і лікування хвороб бджіл, що крім прямих втрат і збитків через загибель бджолиних сімей викликають і істотне подорожчання різних матеріальних і нематеріальних ресурсів у бджільництві. У багатьох країнах спостерігається помітне зниження кількості бджолиних сімей.
Усі країни Європейського Співтовариства і США підтримують своє бджільництво дотаціями і преміями.
При цьому особлива увага приділяється запиленню сільськогосподарських ентомофільних рослин як важливому резерву підвищення їхньої врожайності, а також
рівня рентабельності галузі бджільництва.
На країни Середньої і Східної Європи проблеми світового бджільництва лягають ще в важчій формі. Причини цього наступні:
— Рівень споживання меду на душу населення в порівнянні з високорозвиненими країнами є недостатнім. У деяких країнах він становить лише третину споживання порівняно високорозвиненими країнами. Виникає диспропорція між потребами в бджолиних сім'ях для забезпечення запилення ентомофільних рослин і виробленого меду, що перевищує споживання в країні. Тому багато країн Середньої і Східної Європи стають експортерами меду.
Бджільництво стає дедалі збитковішим. Витрати на бджільництво швидко наближаються до доходів від нього, а в деяких країнах Середньої і Східної Європи витрати стали уже вищі від доходів в галузі бджільництва. В країнах Середньої і Східної Європи відзначається істотне падіння чисельності бджолиних сімей від 20 до 35 %, а в деяких країнах навіть до 60 %. Зниження чисельності бджолиних сімей відбувається з причин як економічних, так і через здоров'я бджіл.
Бджільництво займає незамінне місце в сільськогосподарському і лісовому господарствах і при підтримці природних умов в країні кожна держава може імпортувати продукти бджільництва, але імпортувати бджіл для запилення ентомофільних культур у необхідних масштабах практично неможливо.
Усвідомлюючи дуже важливий сучасний стан бджільництва, делегати XVII Конгресу "АПІСЛАВІЇ" звертаються до своїх парламентів і урядів із проханням обговорити резолюцію і підтримати бджільництво, щоб воно могло зайняти належне місце в аграрній політиці держав Середньої і Східної Європи.
Ми звертаємося з проханням про необхідність обговорення наступного кола проблем:
1. Підтримати організації бджолярів у рамках окремих держав і об'єднань спілок у рамках Європи. Там, де організацій бджолярів ще немає, ініціювати і підтримати їхнє створення. Високий рівень організованості бджолярів сприяє зниженню числа головних проблем у бджільництві.
2. Надавати бджільництву таку підтримку, яка забезпечить рентабельність
розвитку галузі в даній країні. Стабілізувати кількість бджолиних сімей і створити умови для подальшого розвитку. Підтримку галузі ми пропонуємо спрямовувати по наступних напрямках:
а) надання дотацій для забезпечення зимівлі бджіл;
б) надавати державну підтримку при здійсненні заходів щодо профілактики і боротьби з хворобами бджіл — часткова чи повна оплата ліків для цієї мети;
в) державна підтримка при організації нових господарств, у тому числі, при використанні промислових технологій;
г)законодавче закріплення орендної плати за запилення ентомофільних сільськогосподарських рослин.
3. Провести досліди і розробити матеріали про вплив реалізації вільного руху продуктів бджільництва (товарів) у рамках Європейського Союзу, країн Середньої і Східної Європи.
Федерація пасічницьких організацій АПІСЛАВІЇ і її спілки готові до більш тісного співробітництва із сільськогосподарськими комітетами парламентів і міністерствами сільського господарства в інтересах бджільництва.
Делегати XVII Конгресу "АПІСЛАВІЇ" вірять, що ви приймете запропоновану резолюцію з розумінням і сприятимете в рішенні існуючих проблем бджільництва.
Журнал «Пасіка», №8, 2008 р., м.Київ.

_________________
"Самым практичным в деле является наличность правильной теории" Гете


Последний раз редактировалось together 29 дек 2008, 23:30, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Резолюция XVII Конгресса Апиславии
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008, 23:29 
фанат
фанат
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 янв 2006, 11:14
Сообщения: 16467
Откуда: Kiev
Перевод выше изложенной статьи
Резолюция XVII Конгресса Апиславии
Делегаты организаций членов Федерации пчеловодческих организаций АПИСЛАВИИ, участники XVII Конгресса АПИСЛАВИИ, что проходил 17-20 сентября в Киеве, в Украине, на основе проведенного анализа о современном состоянии пчеловодства в организациях членах АПИСЛАВИИ приняли резолюцию, с которой обращаются в свои парламенты и правительства.
Мировое пчеловодство имеет ряд проблемных вопросов, причина которых имеет как экономическую, так и биологическую основу.
Низкий уровень сбыта меда в большинстве стран вызван сложной экономической ситуацией. Важной проблемой пчеловодства является также профилактика и лечение болезней пчел, что кроме прямых потерь и убытков через гибель пчелиных семей вызывают и существенное подорожание разных материальных и невещественных ресурсов в пчеловодстве. Во многих странах наблюдается заметное снижение количества пчелиных семей.
Все страны Европейского Содружества и США поддерживают свое пчеловодство дотациями и премиями.
При этом особенное внимание уделяется опылению сельскохозяйственных энтомофильных растений как важному резерву повышения их урожайности, а также уровня рентабельности отрасли пчеловодства.
На страны Средней и Восточной Европы проблемы мирового пчеловодства ложатся еще в более тяжелой форме. Причины этого следующие:
— Уровень потребления меда на душу населения по сравнению с высокоразвитыми странами является недостаточным. В некоторых странах он составляет лишь треть потребления сравнительно высокоразвитыми странами. Возникает диспропорция между потребностями в пчелиных семьях для обеспечения опыления энтомофильных растений и произведенного меда, что превышает потребление в стране. Поэтому много стран Средней и Восточной Европы становятся экспортерами меда.
Пчеловодство становится все более убыточным. Расходы на пчеловодство быстро приближаются к доходам от него, а в некоторых странах Средней и Восточной Европы расходы стали уже выше от доходов в отрасли пчеловодства. В странах Средней и Восточной Европы отмечается существенное падение численности пчелиных семей от 20 до 35 %, а в некоторых странах даже до 60 %. Снижение численности пчелиных семей происходит из причин как экономических, так и через здоровье пчел.
Пчеловодство занимает незаменимое место в сельскохозяйственном и лесном хозяйствах и при поддержке природных условий в стране каждое государство может импортировать продукты пчеловодства, но импортировать пчел для опыления энтомофильных культур в необходимых масштабах практически невозможно.
Осознавая очень важное современное состояние пчеловодства, делегаты XVII Конгресса "АПИСЛАВИИ" обращаются в свои парламенты и правительства с просьбой обсудить резолюцию и поддержать пчеловодство, чтоб оно могло занять надлежащее место в аграрной политике государств Средней и Восточной Европы.
Мы обращаемся с просьбой о необходимости обсуждения следующего круга проблем:
1. Поддержать организации пчеловодов в рамках отдельных государств и объединений союзов в рамках Европы. Там, где организаций пчеловодов еще нет, инициировать и поддержать их создание. Высокий уровень организованности пчеловодов способствует снижению числа главных проблем в пчеловодстве.
2. Оказывать пчеловодству такую поддержку, которая обеспечит рентабельность
развития отрасли в данной стране. Стабилизировать количество пчелиных семей и создать условия для последующего развития. Поддержку отрасли мы предлагаем направлять по следующим направлениям:
а) предоставление дотаций для обеспечения зимовки пчел;
б) оказывать государственную поддержку при осуществлении мероприятий по профилактике и борьбе с болезнями пчел — частичная или полная оплата лекарств для этой цели;
в) государственная поддержка при организации новых хозяйств, в том числе, при использовании промышленных технологий;
г) законодательное закрепление арендной платы за опыление сельскохозяйственных растений.
3. Провести опыты и разработать материалы о влиянии реализации свободного движения продуктов пчеловодства (товаров) в рамках Европейского Союза, стран Средней и Восточной Европы.
Федерация организаций пасечников АПИСЛАВИИ и ее союза готовы к более тесному сотрудничеству с сельскохозяйственными комитетами парламентов и министерствами сельского хозяйства в интересах пчеловодства.
Делегаты XVII Конгресса "АПИСЛАВИИ" верят, что вы примете предложенную резолюцию с пониманием и будете способствовать в решении существующих проблем пчеловодства.
Журнал «Пасіка», №8, 2008 р., м.Київ.

_________________
"Самым практичным в деле является наличность правильной теории" Гете


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Апиславия. Резолюция XVII Конгресса Апиславии
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 15:22 
фанат
фанат
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 янв 2006, 11:14
Сообщения: 16467
Откуда: Kiev
Я извиняюсь, но видимо раньше мной было удалено какое-то сообщение в этой теме и смысл сообщения Гудвина потерял свой резон, поэтому я удалил ряд последних сообщений связанных с ответами на это сообщение. Так, что приношу свои извинения, если кого обидел. В дальнейшем я удалю и этот текст, чтобы не возникало непонятных вопросов.

_________________
"Самым практичным в деле является наличность правильной теории" Гете


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Новая темаОтветить Страница 1 из 1   [ Сообщений: 5 ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
© 2008-2013 airbees.com | Designed by creo.su

Русская поддержка phpBB